Nội dung của trang web này được trích nguồn từ nhiều tài liệu tham khảo khác nhau. Thông tin được trình bày ở đây dùng để cung cấp tư liệu về sức khỏe. Mọi thông tin liên quan đến sức khỏe được cung cấp trong trang web này không nhằm mục đích thay thế cho các cuộc tham vấn với các bác sĩ có trình độ chuyên môn. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên nhận tham vấn từ các bác sĩ có chuyên môn trước khi tuân thủ các thông tin y tế được cung cấp trong trang web này.

Các tài liệu do Mega Lifesciences xuất bản trên World Wide Web không được sao chép ngoài mục đích tham khảo mang tính phi thương mại, tất cả các thông báo bản quyền hoặc độc quyền đều được giữ lại. Người dùng không được sao chép, sản xuất hoặc phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào. Mega Lifesciences không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác của toàn bộ thông tin. Tất cả người dùng đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web và nội dung của trang web này đều có rủi ro của riêng họ.

Mega Lifesciences hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến việc tạo, xuất bản hoặc phân phối www.megawecare.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên do hậu quả hoặc rủi ro phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng www.megawecare.com, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của của trang web. Người đọc thông tin được xuất bản trong trang web này tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng thông tin được cung cấp ở đây.

Tất cả các tên sản phẩm, ký hiệu, là nhãn hiệu của Mega Lifesciences, các chi nhánh, các công ty liên quan hoặc các nhà cấp phép hoặc các đối tác liên doanh của Mega Lifesciences. Xin lưu ý rằng Mega Lifesciences thực thi tích cực và mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ ở mức tối đa của pháp luật.